FAMILIA-EBM – FAMILIA

Des de l’escola considerem indispensable que hi hagi una relació de confiança i cooperació entre la família i l’equip educatiu. Estem segures que aquesta situació produeix benestar i repercuteix en la globalitat del dia a dia, minimitzant possibles influències adverses i potenciant els aspectes més positius.

Per nosaltres, la família és l’agent educatiu més influent en totes les etapes del cicle vital, especialment durant els primers anys. Afavorir la relació família-escola és una necessitat per al desenvolupament òptim de les criatures, en una etapa on els nens i les nenes es mostren absorbents de les actituds i sensacions que perceben. Promoure una adequada comunicació des de l’escola genera confiança i transmet seguretat tant als infants com a la seva família.

Els infants, les educadores, les cuineres l’equip de neteja, les educadores de suport… i, sobretot les famílies, formem l’escola i és per aquest motiu que ens agrada crear un clima de cooperació més enllà de limitar-los a participar en les festes, a l’associació de famílies i al consell escolar.

Volem respondre a les necessitats reals que se’ns plantegin, intentant sempre que sigui possible, respondre als interessos i inquietuds que sorgeixin i afavorint la comunicació diària i constant.

Amb la finalitat d’afavorir aquest vincle i aquesta comunicació entenem que la relació s’ha de començar a cuidar des d’abans de l’escolarització de l’infant a l’escola, ja amb el primer contacte que tenim amb la família.

Establir un àmbit de confiança mútua és imprescindible. La relació amb les famílies forma part de la quotidianitat en el marc d’un intercanvi de criteris, opinions i experiències.

A l’EBM i EF El Torrent creiem important fer una bona acollida i acompanyament on tothom se senti escoltat i respectat. Partim de la base que cada família és diferent en la seva composició, procedència o estil educatiu, per tant no existeix una única i bona manera de ser pares o mares, tenint com a únic límit els drets i necessitats dels infants.

Quins canals fem servir per comunicar-nos?

 • Contacte diari en entrades i sortides
 • Trucades a l’escola
 • Entrevistes personals sempre que es consideri necessari per a qualsevol de les parts
 • Blog setmanal
 • Les estances de lactants i caminants compten amb l’ús d’una llibreta diària per al traspàs d’informació. En aquesta hi escriuen tant les famílies com l’escola.
 • dinars de famílies amb educadores ( dos anuals)
 • celebració de festes
 • entrades i sortides flexibles
 • espai de joc compartit els dimecres de 15 a 17h
 • ús dels espais comuns
 • “vine a passar un dia a l’escola” a partir del segon trimestre
 • participació a l’AFI (associació de famílies i alumnes)
 • Participació en sortides conjuntes amb els infants de 2-3 anys (biblioteca i granja)